Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
1.1. Az IHOST.HU – Hosting Solution (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásokat megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a honlapon közzétett érvényes árlistában, és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
1.2. A Megrendelő a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben leírtakat.
2. A Szolgáltató jogai, és kötelezettségei
2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására 99%-os éves rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli esetek (pl.: természeti katasztrófák, stb.) okozta üzemzavarok.
2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 3 napon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít a Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
2.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mail formájában, illetve telefonon vehető igénybe a Szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeken. A Szolgáltató csak a tárhely szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetén köteles a technikai támogatás nyújtására.
2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázására. A szolgáltatás megrendelésekor a Szolgáltató díjbekérő számlát küld a Megrendelő részére, amely alapján a Megrendelő teljesíteni tudja fizetési kötelezettségét. A díjbekérő megküldésével egyidejűleg aktiválásra kerül a szolgáltatás. Az első számlát a Szolgáltató a díjbekérő számla teljesítését követően állítja ki. A Megrendelő a díjbekérő számla kézhezvételét követő 10 napon belül teljesíteni köteles fizetési kötelezettségét, ellenkező esetben a Szolgáltató deaktiválja a megrendelt szolgáltatást.
2.5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szolgáltatásainak tartalmát, és díját. A módosításról a honlapján keresztül legalább 30 nappal a módosítást megelőzően köteles tájékoztatni a Megrendelőt. A megrendelt szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem változtatható meg.
2.6. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:
2.6.1. Mivel a tárhelyek szabad kapacitását a rendszer virtuális memóriaként használja, tilos a tárhelyen média fájlok (videók,zenék, stb.) tömörített fájlok (.zip, .rar, 7zip, stb.), futtatható fájlok (.exe, stb.) hosszútávú tárolása. Ezen fájlokat időszakosan a vírusirtónk törli a szerverről.
2.6.2. Tilos a tárhelyen törvénybe ütköző, szerzői jogokat, illetve a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
2.6.3. Tilos a tárhelyen olyan alkalmazás elhelyezése, és futtatása, ami kárt okozhat, vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
2.6.4. Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás, az azonosítási, illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez, vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;
2.6.5. Tiltott a címinformáció hamisítása, vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó, vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen irányelv megkerülése végett;
2.6.6. Tilos olyan alkalmazás futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre;
2.6.7. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail küldése valamint olyan levelezés (pl tömeges hírlevél) küldése, amely a szolgáltatónak, vagy a többi felhasználónak kárt okoz (spam listára kerülés);
2.6.8. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
2.7. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
2.8. A Szolgáltató köteles az előfizetési díj ellenében a meglévő szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, valamint az igényeknek megfelelően tovább fejleszteni, hogy a Megrendelő számára gyors kiszolgálást, és magas rendelkezésre állást tudjon biztosítani.
2.9. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.
2.10. A Szolgáltató jogosult a jó hírnevének védelme érdekében azon Megrendelő szolgáltatását szüneteltetni, vagy a szerződését azonnali hatállyal felmondani, amely Megrendelő valótlan tény állításával, híresztelésével, illetve valós tény hamis színben történő feltüntetésével a Szolgáltató rossz hírét kelti, beleértve a Szolgáltató ügyfélszolgálatára érkező reklamáló, illetve fenyegetőző megkereséseket.
2.11. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről a hatálybalépést megelőzően honlapján közzétett hír formájában tájékoztatnia kell a Megrendelőt a változás érvénybe lépése előtt. Az átmeneti 30 napos időszakban a régi ÁSZF a hatályos, azonban a 30 napon túl külön értesítés nélkül a módosított lép hatályba.
3. A megrendelő jogai, és kötelezettségei
3.1. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év minden napján, a meghatározott rendelkezésre állás mellett.
3.2. A Megrendelő a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver, és telekommunikációs feltételeket saját maga részére, a Szolgáltató segítségnyújtása nélkül biztosítja.
3.3. A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Megrendelő felelősséggel tartozik.
3.4. A Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelősséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén a Megrendelő ezen harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel.
3.4. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói neveket, és jelszavakat, valamint rendszer elérhetőségeket titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel.
3.5. A Megrendelő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni, valamint elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására, valamint a Megrendelő adatainak átadására a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaság részére.
3.6. Amennyiben a Megrendelő nem teljes mértékben elégedett a szolgáltatás minőségével (pl.: rendelkezésre állás, ügyfélszolgálat, stb.), és azt az aktiválást követő 30 napon belül írásban, indoklás mellet jelzi a Szolgáltató felé, abban az esetben jogosult a szolgáltatási díj visszaigénylésére. A szolgáltatási díját, a felmondási naptól számítva 15 napon belül a Szolgáltató, a Megrendelő által biztosított bankszámlára átutalja, majd postai úton megküldi a szolgáltatás felmondásáról szóló sztornó számlát. A Megrendelő az aktiválást követő 30 napon túl nem jogosult a szolgáltatási díj visszaigénylésére.
3.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt nem megfelelő minőségű szolgáltatás (pl.: nem elérhető, vagy lassan betöltődő weboldal, nem megfelelően megjelenő weboldal, stb.) esetén a Megrendelő kártérítési igénybejelentése alapján a Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatás 1 éves díját. A Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből, vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.
3.8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért.
3.9. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért a Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik.
5. A szerződés hatálya
5.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja a Megrendelő számára.
5.2. Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan további egy éves időintervallumú határozott idejű szerződéssé alakul át, melynek díjszabása a Szolgáltató honlapján közzétett a lejárat napján aktuális árlista díjszabásza alapján változik.
5.3. Amennyiben a Megrendelő a határozott idejű Szerződést felmondja, akkor a már teljesített díj visszakövetelésére nem jogosult, illetve köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban, postai, vagy e-mail útján történhet. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
5.4. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
5.5. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési kötelezettség, stb.) alól.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetében a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet szabályai, valamint a hatályos magyar Internet-szabványok alkalmazandók.
6.2. A felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
7. Vis major
7.1. Egyik fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését. Ilyen körülmények lehetnek: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
7.2. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

© 2012-2020 IHOST.HU – Hosting Solution

A Ihost.hu portált és szolgáltatásait üzemelteti az

Center Webhost Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-372139
Adószám: 28746650-1-42.
Közösségi adószám: HU28746650
Bankszámla szám: OTP Bank 11717016-21455845

Fel